top of page
מוצרים רפואיים

בית מרקחת בריאות פועל בכפוף לחוק הבריאות ומבוקר באופן שוטף ע"י משרד הבריאות.

בית מרקחת בריאות רוכש תכשירים ותרופות המאושרים לשימוש ומכירה ע"י משרד הבריאות ונרכשים אך ורק ממקורות וספקים מורשים ומאושרים ע"י משרד הבריאות.
 

כדי לשמור על יעילותם, כל התכשירים והתרופות בבית המרקחת מאוחסנים בתנאי טמפרטורה, איוורור וניקיון מבוקרים במשך כל ימות השנה.
 

הרוקחת האחראית מסבירה ומדריכה את המטופל בשימוש הנכון בתכשיר בכפוף להוראות הרופא ומוודאת התאמת התכשיר לתופעות עליהן מתלונן המטופל ובמיוחד אי סתירה עם תכשירים אחרים אותם מקבל/לוקח המטופל.

bottom of page